“Online Shopping” พฤติกรรมใหม่ที่กลายเป็นเรื่องปรกติของคนไทย

จากวิกฤติการระบาดของซื้อไวรัส Covid-19 ที่ได้ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วซึ่ง ณ วันที่เขียนบทความนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยาต้านไวรัวชนิดนี้ ส่งผลให้ทุกคนต้องรักษาระยะห่างของบุคคคล (Social Distance) เพื่อหยุดการแพร่เชื้อมีการปิดสถานที่ต่างที่มีคนรวมกันจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงแรมกิจกรรมต่าง รวมถึงบริษัทและอื่นๆ ...  อ่านเพิ่มเติม

New Normal คืออะไร?

“นิว นอร์มอล” (New Normal) เป็นคำศัพท์ที่ถูกใช้มากขึ้นในช่วงเวลาที่กำลังมีการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นวลีที่เริ่มได้ยินกันบ่อยมากขึ้นจนทำให้หลายๆคนเริ่มสงสัยแล้วว่ามันคืออะไร และมันเริ่มใช้วลีนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ...  อ่านเพิ่มเติม